1. 01 មករា 1989 Supplying power to many remote locations in the world from central generators using customary distribution methods is either economically unfeasible or will be many years in coming. Power, where desirable, will therefore need to be generated locally. Various commercial machinery is marketed, but...
  2. 01 មករា 1985 This paper examines water pumping systems that use solar radiation as a direct source of energy. We look primarily at small-scale rural applications in the Third World, where the potential benefits are greatest and the near-term economics seem most favorable. Two generic technical approaches for...
  3. 03 មិនា 2022 Featured in this AN Playing with Water Wheels: Exploring Low-Cost Methods for Pumping Irrigation Water A 'Successful Failure': Introducting SALT Technology in Northern Thailand Virtual Training Opportunities- email us at echoasia@echocommunity.org
  4. 01 មិនា 2022 As we began looking into sustainable and alternative solutions for pumping water, our team began ‘playing around’ with the idea of water wheels for the supply of irrigation water to low elevation farmland. We initially began with research and testing of a pump called a Sling Pump, but gave up...
  5. មូទរបូមទឹក គឺជាធាតុផសំដសំខាននៃកសិដឋានខនាតតូចជាយូរមកហើយ ហើយជាឧបករណសនសំសំចៃកមលាំងពលកមមដមានតមលៃ ដែលផតលនូវការអនុវតតជាកសតែងជាចរើន។ មូទរបូមបរភេទ ផសេងៗគនាតរូវបានបរើបរាសជាបរចាំសមរាបការសតុកទឹក និងចមរោះ បរពនធធារាសាសរត បរពនធវារីវបបកមម និងចរើនទៀត។ ខណៈពេលដែលមានភាពងាយសរួល និងមានបរយោជន ការបូមទឹកគឺមានតមលៃចាប...
  6. 14 ធ្នូ 2020 Featured in this AN The Martinez Airlift Water Pump Do All Parts of the Chaya Plant Contain Cyanide? Cyantesmo Paper for Detecting Cyanide
  7. ធនធានសំខាន់ 01 មករា 2010 The purpose of this document is to show several water pump designs constructed from PVC pipe, explain how to manufacture them, and discuss pump performance and how to improve on these designs. What’s Inside: Pump Design Manufacturing Process Pump Performance Appendix Cite this article as:...
  8. 15 តុលា 2020 Solar Water Pumping for Sustainability is a state of the art review of solar water pumping technology combined with practical insights, lessons and best practices drawn from experience. It takes the reader step by step through the different phases that comprise a solar water pumping project,...
  9. 01 មករា 1982 The purpose of this workshop was to promote irrigated agriculture through the introduction of improved water lifting techniques and water use practices. More specifically, it was intended to provide participants with an opportunity to observe and study water lifting devices and water management...
  10. 01 មករា 1995 The current design offered in this manual has evolved from the Bangladesh original into a fully portable pump with both lift and pressure capacity, and is expecially appropriate to situations where soils are permeable and water cannot easily be distributed through channels. The manual is intended...