នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/managing-a...ing-harvest

Access Agriculture Training Video

By keeping your soil healthy and by planting early, your plants will be strong and less vulnerable to insects and moulds. Once the maize is dry, harvest within the next two weeks. Keep the healthy ears off the ground, otherwise moulds will get on your maize and damage it during storage. Burn all the bad ears. Never feed them to your animals.

Available languages:

Arabic   Bambara   Chichewa / Nyanja   Dholuo   Dioula   English   French   Hausa   Kikuyu   Kinyarwanda / Kirundi   Kiswahili   Mooré   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Spanish   Tumbuka   Wolof   Yoruba