នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This booklet contains information about Florida trees and palms.  It is a guide to how to choose and grow them. 

2 Copies

118 pages, pictures

Publication Details

  • Published: 1991
  • Publisher: L. Maxwell
  • ISBN-10: 0961324015
  • ISBN-13: 978-0961324018
  • Dewey Decimal: 582.16
  • ECHO Library: 582.16 ROS

ស្លាក

Palms Trees

Purchase