នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Topics covered in this resource include: 

  • Soil Requirement 
  • Site selection
  • Land Preparation 
  • Seed rate and treatment 
  • Planting
  • Fertilizer Requirement 
  • Harvesting
  • Yeild