នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Français (fr),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/feeding-gr...rasscutters

Access Agriculture Training Video

Grasscutter farming allows farmers to earn money while responding to the demand for meat without putting this species at risk. For successful rearing, you have to provide a proper habitat, monitor the animals carefully and provide a balanced diet. This video will look at how to feed grasscutters in captivity.

 

Available languages

English   Fon   French