នេះ Event មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: ไทย (th), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  
06 កុម្ភៈ 2018 09:00 - 09 កុម្ភៈ 2018 17:00
Asia Pacific Theological Seminary (APTS), Philippines
Presented By: Samaritan's Purse Canada, ECHO Asia Impact Center & The SEED Project
Registration CLOSED
Register Before:

01 កុម្ភៈ 2018 17:00


Event Contact:

Daniela (DJ) Riley (ECHO Asia) or Jonathan Libag (SEED) (echoasia@echonet.org or jodavid410@yahoo.com)

Phone: +66 (0)53 304 028 (Thailand) or +63 920 946 4761 (Philippines)Asia Pacific 2018 NEW


តំបន់

Asia