នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), 汉语 (zh), Español (es), Français (fr),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

http://www.fao.org/nutrition/

Good nutrition is our first defence against disease and our source of energy to live and be active. Nutritional problems caused by an inadequate diet can be of many sorts, and when they affect a generation of youngsters, they can lower their learning capacities, thus compromising their futures, perpetuating a generational cycle of poverty and malnutrition, with severe consequences on both individuals and nations.

While young children are the most vulnerable to malnutrition, the right to adequate food is universal and good nutrition is essential for all. Problems of malnutrition –undernutrition, micronutrient deficiencies and obesity – exist in all countries and cut across socio-economic classes.

Emerging challenges, such as climate change, environmental sustainability and rapid technological shifts, are transforming food systems and raising questions about how to feed a growing world population in sustainable ways.

At the same time, uneven economic growth, social and economic transformations and other factors are shaping food systems and diets. As a result, the prevalence of overweight, obesity and related non-communicable diseases are increasing while undernutrition and micronutrient deficiencies persist.