នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

2

cups boiled pigeon peas  

½

cup moringa pods  

1

cup cassava
 
cubed

1

cup mung bean, yard-long or cowpea  

1

cup papaya  

3

cups water  

 

  oil, garlic, tomatoes, onions & salt

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Sauté garlic, onion, and tomatoes                                          
  2. Add beans, peas ,papaya, and cassava
  3. Add water and salt to taste.
  4. Boil until tender.