នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

  • Participatory approaches in rural development
  • Farming systems research
  • Women in farming systems research
  • Action-research
  • People's knowledge is people's power - Peru and Ecuador
  • Helping farmers to change - Philippines
  • GRAPP's method - experiences in Burkina Faso
  • Go to the people - an African experience in education for development
  • Rural Development - putting the last first
  • Appropriate technology for grain storage - resport of a pilot project