នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: বাংলা (bn), हिन्दी भाषा (hi), English (en), Français (fr),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/making-mor...oney-onions

Access Agriculture Training Video

Let us learn from the experiences of some innovative farmers in Ghana who make more money: by producing onions when there are few of them on the market; by storing them until the price comes up again; and by selling directly to clients in urban markets.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Bangla   Bariba   Chichewa / Nyanja   Chitonga / Tonga   Dagbani   Dendi   Dholuo   English   Ewe   Fon   French   Hausa   Hindi   Kikuyu   Kiswahili   Kusaal   Luganda   Mina   Persian / Farsi   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Twi   Wolof   Yoruba