នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This Resources highlights onion diseases such as: 

  • Botrytis brown stain
  • Sclerotium bulb and stem rot 
  • Bacterial Soft Rot
  • Slippery Skin and Sour Skin 
  • Xanthomonas leaf blight
  • Mildew 
  • Black Mold 
  • Blue Mold Rot
  • Smudge (Anthracnose)
  • Downy Mildew