នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/managing-r...-and-barley

Access Agriculture Training Video

Rust diseases spread through wind and can rapidly develop in cool, wet weather. To know if your crop has rust disease, rub over the infected plant part to see if a yellow, brown or black powder sticks to your fingers. By combining organic methods, you will be able to grow a healthy crop, produce more and make more profit.

 

Available languages

English   French   Marathi