នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Français (fr), Español (es), Kiswahili (sw),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/enriching-...aobab-juice

Access Agriculture Training Video

Compared to other foods, baobab pulp contains very high levels of minerals such as calcium, iron and magnesium as well as vitamin C. Furthermore, it is rich in fibre. It is good for human health and reduces the risk of diseases. Due to these properties, baobab fruits are often called a super food.

 

Available Languages:

Arabic   English   French   Kiswahili   Spanish