នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Français (fr),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/solar-dryi...kale-leaves

Access Agriculture Training Video

Farmers and vegetable sellers find it hard to sell leafy vegetables even a day after harvest because the leaves spoil quickly, but solar drying allows farmers to reduce losses and sell leafy vegetables out of the main harvest season.

 

Available languages

Arabic   Ateso   Chichewa / Nyanja   English   French   Kiswahili   Twi