នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: বাংলা (bn), Español (es), Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/managing-m...seed-weevil

Access Agriculture Training Video

The best way to check if you have mango seed weevils is by using sticky bands. Put a sticky band around each tree trunk, at the upper end of the trunk before it branches. The best way to control mango seed weevils is to burn an aromatic mixture to smoke out the pest. Also regularly remove and destroy dropped fruits in your orchard.

 

Available languages

Bambara   Bangla   English   French   Kiswahili   Spanish