នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.ifad.org/en/web/knowledge...the-thread-of-yak

IFAD, November 2021

This is the first publication exclusively focusing on yak wool production and its commercialization, incorporating the socio-environmental narrative attached to High Asia region and its herders communities. A proposal is provided to set the ground for a first regional-level project to build a community-based yak wool production.