នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.agrilinks.org/training/sps-p...earning-modules

Does unsafe food threaten public health in your country? Is the food you eat at risk of contamination? Or, perhaps, has your shipment of agricultural goods been held at the port of entry because of a potential cargo pest infestation? 

The sanitary and phytosanitary (SPS) plant health distance learning training courses are a “go to” resource to start answering your questions and address some of your challenges.  Interactive and web-based, these courses support the effort to integrate SPS good principles on food safety, animal health, and plant health in trade along agricultural value chains.

The Food Safety Network (FSN) recently released the first three of 14 SPS online training courses on plant pest surveillance, plant pest identification systems, and plant pest inspections. These courses feature the input of APHIS technical experts.