នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.fao.org/food-chain-crisis...rotection/locusts/

FAO actions

  • FAO operates a centralized Desert Locust Information Service (DLIS) within the Locust Group at FAO Headquarters, Rome, Italy that monitors the Desert Locust situation throughout the world.
  • FAO provides information on the general locust situation to the global community and gives timely warnings and forecasts to those countries in danger of invasion.
  • FAO prepares monthly bulletins and periodic updates summarizing the locust situation and forecasting migration and breeding on a country by country basis.
  • FAO maintains historical locust archives that date back to the 1930s.
  • FAO provides training, organizes technical workshops, and prepares publications on various aspects of locusts.
  • FAO adapts the latest technologies and develops innovative tools for improved early warning.
  • FAO undertakes field assessment missions and coordinates survey and control operations as well as assistance during locust plagues.