នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/managing-a...and-storage

Access Agriculture Training Video

As our health and the health of our animals are at stake, let us learn from experienced farmers in Tanzania how to properly dry and store our maize.

 

 

Available languages:

Arabic   Bambara   Chichewa / Nyanja   Dholuo   Dioula   English   French   Hausa   Kikuyu   Kinyarwanda / Kirundi   Kiswahili   Mooré   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Spanish   Tumbuka   Wolof   Yoruba