នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: বাংলা (bn), Français (fr), Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/managing-t...late-blight

Access Agriculture Training Video

Late blight is caused by moulds that survive in the soil and in residues of crops that had the disease. As the disease spreads very fast, inspect your field every day. If you see sick plants, cut of the sick parts of the plant and burn the affected parts. Never put sick plant parts on your compost as the mould will continue to grow and spread to your field.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Bangla   Chichewa / Nyanja   English   French  Hausa   Luganda   Nepali   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Spanish   Telugu   Tumbuka   Urdu   Wolof