នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: বাংলা (bn), हिन्दी भाषा (hi), English (en), Français (fr), Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/managing-t...-curl-virus

Access Agriculture Video

Tomato leaf curl cannot be cured by any product. The disease is spread by whiteflies. The best way to control the disease is through prevention. A net house can protect your nursery. A border of cereals around your vegetable field helps keep whiteflies out. Farmers in southern India show us yellow sticky traps, natural pesticides and various other methods.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Bangla   Chichewa / Nyanja   English   French   Hausa   Hindi   Kiswahili   Luganda   Marathi   Spanish   Tamil   Tumbuka   Urdu