ceci Video n’existe pas dans votre langue, Voir dans: English (en),
Ou utilisez Google Traduction:  

Guava, Pineapple, Macadamia, Mamey sapote, Sapodilla, Eugenia family, Jaboticaba, Velvet Apple, Black Sapote, White Sapote, White Mombin, Straberry tree