Kolera ͻ xomε zͻn ɖe wε bɔ nuvi nuvi e nͻ do mε ͻ nͻn nyĭ Vibrio cholerae. Nu kpatakì e nͻ xlε ɖͻ e ɖo azͻn e nin ͻ djĕ wε nyĭ mìsláslá kpódó slú slú kpó. lĕè nɔ bε azͻn e nin ɔ gbɔ̀n ɔ ɖͻ tajĭ ɔ wε nyĭ e ɖù nŭ alŏ e nù sìn ɖĕè nuvi nuvi ɔ ko ɖe mὲ e. ɖŏ video élɔ́ ɖĕè e hin ɔ e nan kpɔ́n ɖͻ alŏkàn ɖĕ yi nukon lĕ jĭ ɔ mì ɖó lĕè nɔ glo kolerazɔ̀n gbɔ̀n ɔ zĕ xlɛ́ wε. mì lε ɖó lĕè nɔ ɖa sìn gbɔ̀n, lĕè nɔ klɔ́ alɔ̀ gbɔ̀n kpódó lĕè na yì dotóxwé gbɔ̀n nu kolera sin azͻn jὲ xíxlɛ́ ɖͻ mεhu jĭ ɔ kpó zĕ xlɛ́ wε.