kpέnwé ɔ̀ azɔ̀n ɖè wε bŏ gbà kpé bŏ hɛ̀n ɔ̀ é na go sín mε ɖĕ mɛ̀ bŏ byɔ̆ mɛ̀ ɖĕvo mɛ̀ bɔ̀ nuvi e nͻ do mε ͻ nͻn fíjó mɛ̀. cέjú 4 nukúnxwíxwé 31 élɔ́ lέ ɖŏ nǔnyúԑ délԑ nă do azɔ̀n énɛ̀ jĭ wɛ̀ bŏ ɖŏ wɛ̀n ɖĕ do wɛ̀: é hɛ̀n ɔ̀ é na gbɔ̀ kpέnwé ɔ̀. Yεwunkwiyi dowu élↄ ɖŏ lĕè e na zán gbɔ̀n ɖo glo azɔ̀n énέ ͻ zĕ xlɛ́ wɛ́, lĕè a na cɔ́ hwi ɖè kpódó mɛ̀ ɖĕvo lέ kpó do glo azɔ̀n énɛ̀ ɔ̀. mĭ bĭ ni zán walɔ̀ ɖĕ na glo bŏ ɖŏ alɔ̀ tè nu kpέnwé sín kúngbigba.