Yεwunkwiyi dowu élɔ́ ͻ ɖo lĕè e ná zĕ akán kpódó nyὲkέn kpó dó xwi sìn ná gbɔ̀n zĕ xlɛ́ wɛ́. Nùɖé wɛ́ bo bɔkùn titewungbè bo ka nan de nùkwíjì gègé sín sìn lέe min. Nùkwíjì énέ ɖĕe hin ͻn e nan dɔ̀n lanmε gble nu mε è.