Điều này Video không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Lightning Talk, 2022 ECHO East Africa Pastoralist Symposium, March 29, 2022

Presenter: Peadar Brehony