Điều này Publication Issue không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Importance of sugar beans:

  • Valuable source of protein.
  • Enhancement of soil fertility through nitrogen fixation.
  • Valuable cash crop.