Điều này Video không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Lightning Talk, ECHO East Africa Pastoralist Symposium, March 29, 2022. 

Presenter: Anna Sirikwa