Điều này Link không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

afsic.nal.usda.gov/aquaculture-a...illess-farming

Aquaculture, hydroponics, aquaponics, aeroponics, and even vertical farming are emerging production technologies that do not use soil as a medium.