Điều này Video không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Peggy Bradley

This is the fourth class in the Micro-gardens Class. It discusses hydroponic substrates that can replace soil.