Điều này Publication Issue không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

A community seed bank can compare favourably with its High-Tech cousin.