Điều này Collection không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: Español (es), Kiswahili (sw), English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Vui lòng đăng nhập để truy cập trang này [ Đăng nhập ]

Trang Cộng đồng ECHO là một cộng đồng mà các thành viên có quyền truy cập vào gần như tất cả các tài liệu trực tuyến của ECHO, cũng như các công cụ thông tin liên lạc để giúp nhân viên phát triển kết nối với nhau. Để tạo điều kiện cho việc hợp tác này và duy trì chất lượng của tài liệu được cung cấp, hầu hết tài liệu trong trang ECHOcommunity.org đều đòi hỏi làm thành viên để truy cập. Quyền thành viên là miễn phí cho tất cả, và các nhân viên phát triển nông nghiệp đang làm việc cho môi trường quốc tế được cung cấp các lợi ích đặc biệt. [ Đăng ký ]


Agroforestry is the agricultural practice of combining the management of annual crops and/or animals with trees. Agroforestry systems, largely composed of perennial crops, offer the resilience needed to address extreme climatic issues such as drought and torrential rain, along with social and economic factors that influence agricultural production of small-scale farmers.