1. คํานํา คุณสมบัติดานเคมี กายภาพ และชีวภาพของดินมีตังแตคุณสมบัติทีดีมากทีทําใหพืชเติบโตไดดีไปจนถึง คุณสมบัติทีไมดีและตนไมไมสามารถเจริญเติบโต ปกติแลวในพืนทีเขตร อนชืนมักพบวาดินในสภาพธรรมชาติ นันไมไดมีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมอยางยิงสําหรับการเติบโตของพืช แตตราบใดทีดินมีความลึกมาก พอที หรากพืชหย...
  2. 15-02-2017 This article is from ECHO Asia Note #30 ภาพรวม: ดินในเขตพืนทีเอเชียตะวันออกเฉียงใต รายงานนีอธิบายและวิเคราะหการแบงประเภทและลักษณะของดินกลุมใหญๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบไปดวยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร ไทย และเวียดนาม (แผนที 1)
  3. 15-05-2018 This article is from ECHO Asia Note # 35. ดร. ไมเคิล เชเฟอร เกษียณอายุจากการเปนอาจารยสอนวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรัทเกอรส ประเทศ สหรัฐอเมริกา เปนผูกอตังมูลนิธิอุนใจเมือปี 2008 หลังจากการศึกษาเกียวกับถานไบโอชารทีการประชุมเอคโค เมือปี 2013 มูลนิธิอุนใจได เริมต นออกแบบและปรับปรุงทดสอบการใช อุปกรณ...
  4. Why is organic matter important? What causes biological degradation? How can I assess my soil biology and how can I improve it? This training is the 4th in a series discussing soil science. This series of lectures and practical demonstrations gives a broad overview and introduction to some basic...
  5. This video is Session 2 part 1 of our ongoing training on "Introduction to Soil Science." This training gives a broad overview and introduction to some basic soil characteristics: phases (solid, liquid, gas), texture, density, structure, reaction (pH), plant-water relationships, organic matter,...
  6. Introduction to Tropical Soil Science covers the requirements of soil science courses taken by all diploma and degree level students in general agricultureand it provides a solid foundation for those going on to specialize in soil science. The theoretical physical, chemical and biological bases...
  7. One of the primary objectives of the symposium was to provide an opportunity for presentation of latest views regarding the availability of mineral nutrients in soils and mechanisms of absorption and translocation of these mineral nutrients by plants.
  8. The programme's purpose is to develop and test strategies for reducing environmental degradation and improving rural livelihoods along the forest margins of the tropcs. Its objectives are the development of improved land-use systems and policy recommendations capable of alleviating the pressures...
  9. This volume contains the papers presented at the Seminar on Soil Management and the Development Process in Tropical America. The papers present the experimental results and the points of view of 63 authors. The individual opinions of these authors were highly respected even accepting the risk of...
  10. As the crucible of life, the source and final resting place of everything that grows, soil inspires reverence not only in the peasant who derives his daily bread from it, but also in the scientist who contemplates its meaning as the place where life and death meet and exchange vital energies.Out...