นี้ Link ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English,
หรือใช้ Google Translate:  

cropgenebank.sgrp.cgiar.org/index.php...inmenu-540

This is an in-depth report of the factors to be taken into consideration when designing seed storage facilities for genetic conservation.