นี้ Publication Issue ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This resource cover onion diseases such as: 

 • Damping-off 
 • purple Blotch 
 • Stemphylium Blight
 • Basal Rot
 • Downy Mildew
 • OnionSmut
 • Onion Smudge
 • Black Mould
 • Bacterial Brown Rot
 • Onion Yellow Dwarf
 • Anthracnose
 • White rot
 • Neck rot