เอคโค่ดำรงอยู่เพื่อลดความหิวโหยและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ผ่านทางการให้บริการฝึกอบรมและทรัพยากรด้านการเกษตร เป็นองค์กรคริสเตียนที่ไม่สังกัดคณะนิกายใด โดยมีศูนย์กลางในระดับภูมิภาคที่ทรงอิทธิพลน่าเชื่อถือกระจายอยู่ทั่วโลก ศูนย์เหล่านี้ล้วนมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับองค์กรต่าง ๆ และช่วยขจัดความหิวโหยของประชากรโลกผ่านทางการแบ่งปันทรัพยากรที่จำเป็นแก่กันและกัน สำนักงานใหญ่ของเอคโค่นานาชาติตั้งอยู่บนฟาร์มสาธิตการเกษตรเขตร้อนในเมืองนอรธ์ ฟอรต์ ไมเออร์ (North Fort Myers) รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

เอคโค่ได้จัดให้มีการบริการฝึกอบรมทางด้านการเกษตรและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงให้บริการทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนาในกว่า 180 ประเทศ ผ่านทางเวบไซต์ ECHOcommunity.org ทรัพยากรเหล่านี้ได้แก่ฐานความรู้ขนาดใหญ่อันประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ คำแนะนำด้านเทคนิคที่เปี่ยมด้วยประสบการรณ์ และธนาคารเมล็ดพันธุ์ที่มีเมล็ดพันธุ์จำนวนมาก โดยมุ่งเน้นที่เมล็ดพันธุ์พืชที่มีประโยชน์สูงแต่กลับถูกละเลยและนำมาใช้ประโยชน์น้อย

เอคโค่ยังทำงานด้านการวิจัย ตรวจสอบ จัดทำเอกสาร และเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในระบบเกษตรยั่งยืนและในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผ่านทางชุมชนเอคโค่ (ECHO community) และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นทั่วทุกมุมโลก เอคโค่ได้สร้างโอกาสให้ผู้ที่ทำงานในภาคสนามได้รู้จักกัน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ความคิด และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

เอคโค่คืออะไร

ในช่วงเวลาที่ราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้น ประชากรทั่วโลกทั้งชาย หญิง และเด็ก ต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหาความหิวโหยและภาวะขาดสารอาหารมากขึ้น ความต้องการทางออกที่ยั่งยืนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เอคโค่จึงได้ัจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเหตุผลที่สำคัญคือ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องทำงานกับคนยากไร้ทั่วโลกให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรม ด้วยการให้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

บริการหลักของเอคโค่

 • การให้ความรู้และฝึกอบรม
  • โปรแกรมการฝึกงาน
  • การมีประสบการณ์ตรง
  • การศึกษาในระบบ
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • ทางเลือกนวัตกรรมใหม่
  • สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานความก้าวหน้าของเอคโค่
  • การสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านหน่วยบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค
  • เมล็ดพันธุ์พืชที่มีประโยชน์สูงแต่กลับถูกละเลยและนำมาใช้ประโยชน์น้อย
  • เอกสารด้านเทคนิคการเกษตร
 • ระบบเครือข่าย
  • การประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นทั่วโลก
  • การติดต่อโดยตรงผ่านจดหมาย อีเมลล์ 
  • พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ 

การใช้บริการ ECHOCommunity.org 

เป็นชุมชนออนไลน์ของสมาชิกภาพซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสมาชิกจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของเอคโค่ได้เกือบทั้งหมด   โดยเปิดให้มีช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อช่วยบุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนาให้สามารถติดต่อซึ่งกันและกันได้อีกด้วย

สภาพแวดล้อมที่หลายฝ่ายร่วมมือกันนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้วยการแลกเปลี่ยนและตอบข้อสงสัย แบ่งปันทรัพยากร รวมทั้งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านเทคนิคการพัฒนาและงานเกษตรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในภาคสนามต่อไป

เพื่อช่วยให้การติดต่อของสมาชิกสะดวกยิ่งขึ้นและเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพของทรัพยากรที่จัดไว้บริการ สมาชิกควรเข้ามาใช้งาน ECHOcommunity.org ให้มากที่สุด โดยสมาชิกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ และสมาชิกที่ทำงานด้านการพัฒนาที่กำลังทำงานในระดับสากลยังจะได้รับผลประโยชน์พิเศษอีกด้วย