นี้ Event ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

ตารางเวลา

EA 2023 Symposium schedule 1_FINALEA 2023 Symposium schedule 2_FINAL