இந்த Collection உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

 1. 10-08-2023
 2. 10-08-2023 Highlights best-practices for drying seeds employed by smallholder farmers and individuals by using locally available technologies that are inexpensive to make and modify.
 3. 10-08-2023
 4. 10-08-2023 Frank shares his experience with manure spreading and the impact that has been realized by farmers through his equipment. The manure spreader is an intermediate and scalable technology used to increase soil fertility and crop productivity by evenly spreading manure on fields. This machine...
 5. 10-08-2023
 6. 10-08-2023
 7. 10-08-2023
 8. 10-08-2023
 9. 09-08-2023
 10. 09-08-2023
 11. 09-08-2023
 12. 09-08-2023
 13. 09-08-2023
 14. 09-08-2023 This presentation explores the impact and significance of creative capacity building in Sub-Saharan Africa, specifically focusing on Tanzania. It highlights the role of grassroots innovation in driving sustainable development and addresses the unique challenges faced by communities in the region....
 15. 09-08-2023 Innovation and entrepreneurship are practices and disciplines. It is not the psychology and the character traits of entrepreneurs; it is the art of their actions and behaviors.
 16. 09-08-2023
 17. 09-08-2023 This session aims at enriching the learning environment in Tanzania's schools and beyond.