இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

https://www.accessagriculture.org/search/all/rkt/

Kitara language - Wikipedia

The Kitara language, commonly known as Runyakitara, is an artificial standard language based on four closely related languages of western Uganda: Nyoro or Runyoro. Kiga (Chiga) or Rukiga. Nkore or Runyankole.

Link to Access Agriculture videos that are translated to Runyakitara

Our Vision

Improved livelihoods of rural communities through sustainable agricultural practices and entrepreneurship.

Our Mission

To promote innovations in sustainable agriculture and rural enterprises through capacity development and South-South exchange of quality farmer-to-farmer training videos in local languages.

Our Values

  • Respect and value for local knowledge and innovations
  • Value for the environment and ecosystems
  • Professional, effective and informed by relevant science
  • Creative, flexible and innovative
  • Sensitive to gender
  • Quality, equality and ethics
  • Passion

பகுதிகள்

East Africa