இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: Kiswahili (sw), Português (pt), Français (fr), English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

foodgrainsbank.ca/conservation-a...ure-newsletter/

Balancing the needs of livestock and the need to keep soils covered is an on-going challenge with conservation agriculture throughout the world. When crop residues, grass, and mulch materials are in short supply, animal health and soil health both suffer. Competition for these materials can lead to serious conflicts between pastoralists and crop producers. In our March, 2018 newsletter, we encouraged readers to address this challenge by increasing forage production. This month we would like to examine other strategies including crop residue management and managed grazing.

At a recent workshop in northern Uganda, participants shared with me some of the strategies they are using to mitigate these challenges. While these strategies are far from perfect, they have been tested and proven by CFGB Partners in the field.

Neil Rowe Miller, CA Technical Officer, Eastern Africa

Canadian Foodgrains Bank December, 2018 Conservation Agriculture Newsletter.


குறிச்சொற்கள்

Conservation Agric... Livestock

பகுதிகள்

East Africa