ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.naturalpigfarming.com/microorgan...nismuse.htm

Natural Deep Bed Pig Farming uses indigenous micro-organisms (IMO's) to create and maintain a healthy deep bed litter flooring. It is these micro-organisms that will help break down fecal matter rapidly leaving you with a fertilizer rich material whilst ensure no smells or flies (an important factor in the tropics in particular where pigs and millions of flies can be synonymous). We apply a home made enzyme/microbe mixture fosters rapid anaerobic digestion of waste.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Deep Litter Pigs IMO