ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

http://www.fao.org/docrep/005/Y4168E/y4168e10.htm

The advice presented here is based on knowledge gained from people living with HIV/AIDS about useful herbal treatments and remedies. It does not claim that all herbs and remedies have the same effect on all people.

Many communities have their own knowledge of health and nutrition, based on local traditions and culture. It is important to understand and be sensitive to these traditional beliefs and the many kinds of traditional care available. They represent alternatives to formal general medicine and for many people will be the only options they have. Any external medical recommendations that people receive will be compared with their cultural practices and the recommendations of their traditional healers. People will only take action if the recommendations they receive appear to make sense and provide some benefit.

Some traditional beliefs and food practices may not be useful. It will be important to find out about local practices and explain both to people with HIV/AIDS and to traditional healers whenever and why such practices should not be followed. However, beneficial traditional practices that provide readily accessible, effective and low-cost remedies should be identified and promoted.