ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://www.mdpi.com/2076-3417/9/17/3494/htm

Abstract, Applied Sciences, 2019

When it comes to the use of biochar in agriculture, the majority of research conducted in the last decade has focused on its application as a soil amendment and for soil remediation. This treatment improves soil quality, increases crops yields, and sequestrates atmospheric carbon to the soil. Another widely studied aspect connecting biochar with agriculture is the composting processes of various agricultural waste with the addition of biochar. Obtaining the material via the pyrolysis of agricultural waste, including animal manure, has also been investigated. However, given the remarkable properties of biochar, its application potential could be utilized in other areas not yet thoroughly investigated. This review paper summarizes the last decade of research on biochar and its use in crop agriculture and livestock production. Knowledge gaps are highlighted, such as using biochar for the mitigation of odorous emissions from animal manure and by feeding the biochar to animals.

Keywords: biochar; agriculture; livestock production; feed additive; animal nutrition; composting; pyrolysis; torrefaction


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Biochar Animal Feed