ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/356766/

At the beginning of the year we took a tour of 6 incredible plants you might not have heard of. Diets worldwide – from forest roots and leaves such as the moringa in Africa and parts of Asia to cardoon, the close relative of the artichoke in Europe – are varied, suited to local environment and can counter malnutrition and disease.

Cactus Pear, Common Buckwheat, Yam Bean, Breadfruit, Oca, Cardoon