ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.growables.org/informationVeg...chusManihot.htm

Growables

Origin
A native of Southeastern Asia, where it grows in grasslands, stream banks, and disturbed sites. 3 Native to China, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Papua New Guinea, Myanmar, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines. Cultivated in China, Japan, India, Papua New Guinea, Solomon Islands, Indochina, Indonesia, Vanuatu. 1
Genus name is believed to come from the Arabic abu-l-mosk in reference to the smell of the seeds. The specific epithet manihot refers to the genus Manihot. The common name muskmallow refers to the seeds, which have a musky odor and have been used in perfumery. 3
 

Description
Sunset hibiscus grows well in containers. It is easily grown in moist, well-draining, loamy soils in full sun. It can be cut to the ground in winter and allowed to rejuvenate. Requiring regular fertilizing and irrigation/rainfall, it can grow fast, especially when conditions are ideal.
 


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Sunset hibiscus Abelmoschus manihot