ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

play.google.com/store/apps/deta...ore/apps/details

Available on:    iOS   Android

An interactive key and field guide for the identification of insects pests, beneficials, diseases and disorders in Australia.

Bunching vegetables covered by this guide are:

Brassicaceae family

- Leafy brassicas: Gai lan (Chinese broccoli, Chinese kale); Buk choy (Chinese white cabbage; Chinese chard, Bok choy); Pak choy (Shanghai buk choy); Choy sum (Chinese flowering cabbage); Gai choy (Chinese mustard)

- Radishes: Long white radish (Daikon); Radish (globe, oval, and oblong types)

- Broccolini

- Watercress

Amaranthaceae family

- Amaranth (Chinese spinach, En choy)

- English spinach

- Beet (red and silver)

Convolvulaceae family

- Kang kong (Water spinach, Water convolvulus)

Asteraceae family

- Garland chrysanthemum (Chrysanthemum greens, Chop-suey-green)

Amaryllidaceae family

- Alliums: Shallot (true); Shallot (Spring onion, Japanese bunching onion, Welsh onion); Leek; Chives; Garlic chives

Apiaceae family

- Parsley

- Dutch carrots

- Celery

Fabaceae (Leguminosae) family

- Snake beans


တက်(ဂ)(Tagged)များ

iOS Android

Collections