ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Shoots, Palm Heart, Cabbage, Fruit

A rattan or vine. It forms dense clumps. It can be climbing and 25 m long. The stems can be 6 cm across. The leaf sheaths are yellowish green with brown to red hairs. The leafy stalks are 3 m long. There are 55-100 narrow leaflets on each side. The leaves have stout spines. There are several leaflets. The fruit are round or oval and yellowish brown. They are 2 cm long and 2 cm across.