ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

extension.oregonstate.edu/gardening/...-composting

Coffee grounds are a great addition to the garden and compost pile. Help to recycle this great organic resource and reduce the amount of organics going to the landfill!

Some information about coffee grounds:

  • Coffee grounds are about 2% nitrogen by volume.
  • Grounds are not acidic; the acid in coffee is water-soluble so the acid is mostly in the coffee.
  • Coffee grounds are close to pH neutral (between 6.5 - 6.8 pH).
  • Coffee grounds improve soil tilth or structure.
  • Coffee grounds are an excellent nitrogen source for composting. They have a C/N ratio of 20/1. In informal trials with OSU/Lane County Extension Service, Compost Specialists sustained temperatures of 140 O-160 OF have been recorded for up to two weeks (when coffee grounds were 25% of the material in the compost pile by volume).
  • Anecdotal evidence suggests coffee grounds repel slugs and snails in the garden.

တက်(ဂ)(Tagged)များ

Coffee Grounds