ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

worldveg.tind.io/record/66281/f...oklet_FINAL.pdf

 1. Advantages and challenges of multi-storey cropping systems
 2. Why vegetables and fruits are required for the daily diet
  • Fruits and vegetables in the Ethiopian diet
  • What we need to eat to stay healthy
  • Nutrition information on local vegetables and fruits
 3. Priority vegetable species for multi-storey cropping systems and human nutrition
  1. Amaranth leaves (Amaranthus spp.)
  2. Cowpea leaves (Vigna unguiculata)
  3. Pumpkin leaves (Cucurbita spp.)
  4. Jute mallow (Corchorus olitorius)
 4. Potential future vegetable and fruit species for multi-storey cropping systems and human nutrition
  1. Pigeon pea (Cajanus cajan)
  2. African nightshade (Solanum spp.)
  3. Spiderplant (Cleome gynandra)
  4. Asparagus (Asparagus officinalis)
  5. Physalis (Physalis peruviana)
 5. When to harvest local vegetables and fruits