ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Français (fr), Español (es), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

PermacultureForRefugees (P4R) has released their first booklet in a series to bring permaculture solutions to refugee situations. Permaculture for Refugees in Camps is a 20 page how-to guide outlining a positive approaches to transforming refugee camps. It is the culmination of ideas, experience and knowledge based on discussion, writings, research and the shared experience of the founding members of the P4R working group, edited by Ruth Harvey and Rowe Morrow.

The booklet reframes the period of limbo in camps of  enforced idleness and desperation to a time of learning and building relationships to land and  each other. Working from ethics, it introduces eco-design methods, and presents principles and strategies  for empowering disenfranchised communities and giving them permaculture skills and knowledge to take into the next stage whatever it may be.


Articlesတက်(ဂ)(Tagged)များ

Permaculture Refugee